نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

علی اکبر اختری، استادیار

دکتری سازه های هیدرولیکی، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)

اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

افشین اقبالزاده، استادیار

دکتری عمران-آب، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

دکتری عمران  (دانشگاه کان فرانسه)، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه فردوسی مشهد)، کارشناسی عمران (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.

میترا جوان، استادیار

دکتری عمران-آب، کارشناسی ارشد عمران-آب (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

اطلاعات این بخش بزودی بروز رسانی میشود.