نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین نامه های داخلی گروه عمران

 

آیین نامه های داخلی گروه مهندسی عمران مشتمل بر قوانینی است که با هدف شفاف سازی تکالیف آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه، برقراری نظم، ایجاد انسجام و وحدت رویه و ارتقاء کیفی کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، و فوق برنامه گروه تدوین میگردند. کلیه اعضای گروه خود را مکلف به رعایت آیین نامه داخلی دانسته و مسئولیت حسن اجرای مواد آیین نامه داخلی بر عهده مدیر گروه می باشد.  

 

- دانشجویان دکتری