نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه

 

 

آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

1- آزمایشگاه مقاومت مصالح : این آزمایشگاه به ارزش 1 واحد عملی از سال 1373 برای دانشجویان کارشناسی (مهندسی    عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی مکانیک بیو سیستم) در مکان: ضلع شمالی دانشکده فنی مهندسی ارائه شده است.  آزمایشگاه مقاومت مصالح از دروس اختیاری رشته مهندسی عمران می باشد. 

        


 

آزمایشات قابل ارائه: کشش- پیچش پلاستیک- پیچش پیشرفته- خمش نامتقارن و مرکز برش-  خستگی-  بارگذاری تیر- تیر های خمیده-  خرپا – واکنش های داخلی تیر و قاب                                                                                     2- آزمایشگاه هیدرولیک : این آزمایشگاه به ارزش 1 واحد عملی از سال 1373 برای دانشجویان کارشناسی مهندسی    عمران در مکان: انتهای سالن غربی طبقع همکف دانشکده فنی مهندسی ارائه شده است. آزمایشگاه هیدرولیک از دروس اصلی و الزامی رشته مهندسی عمران می باشد. 


        

 

آزمایشات قابل ارائه: ونتوری متر، ضربه فوران، افت در سیستم لوله کشی، تخلیه آب از روی سرریزها، ونتوری فلوم، پارشال فلوم، وضعیت جریان پای سریزها و دریچه کشویی

 


3- آزمایشگاه تکنولوژی بتن : این آزمایشگاه به ارزش 1 واحد عملی از سال1373 برای دانشجویان کارشناسی مهندسی    عمران در مکان: سالن غربی طبقع همکف دانشکده فنی مهندسی ارائه شده است. آزمایشگاه تکنولوژی بتن از دروس اصلی و الزامی رشته مهندسی عمران می باشد.


        

 

آزمایشات قابل ارائه:  

 1. تعیین جرم حجمی سیمان
 2. تعیین نرمی سیمان به روش بلین
 3. تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان
 4. تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان
 5. تعیین مقاومت کششی ملات سیمان
 6. تعیین چگالی و  جذب آب ماسه
 7. تعیین چگالی و  جذب آب شن
 8. تعیین وزن مخصوص و فضای خالی درشت دانه
 9. تعیین دانه بندی مصالح ریز دانه و درشت دانه
 10. تعیین مقاومت سائیدگی مصالح درشت دانه
 11. تعیین هوای بتن تازه
 12. تعیین مقاومت فشاری بتن
 13. تعیین اسلامپ بتن
 14. تعیین ضریب تراکم بتن

 

4- آزمایشگاه مکانیک خاک


 

آزمایشات قابل ارائه:

 1. تعیین دانه بندی خاک درشت دانه
 2. تعیین دانه بندی خاک ریز دانه (هیدرومتری)
 3. تعیین حدود اتربرگ
 4. تعیین نفوذپذیری خاک
 5. تعیین تراکم استاندارد پروکتور
 6. تعیین تراکم پروکتور اصلاح شده
 7. تعیین دانسیته خاک در محل
 8. تعیین برش مستقیم خاک
 9. تعیین مقاومت فشاری ساده (تک محوری)
 10. تعیین تحکیم خاک
 11. تعیین ارزش ماسه ایی
 12. تعیین CBR  خاک

 

5- آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشات قابل ارائه:

 1. تعیین جذب آب آجر
 2. تعیین مقاومت فشاری آجر
 3. تعیین مقاومت خمشی آجر
 4. تعیین وزن مخصوص آجر
 5. تعیین زمان گیرش پودر گچ خالص
 6. تعیین زمان گیرش پودر گچ  با مواد افزودنی
 7. تعیین مقاومت فشاری خمیر گچ
 8. تعیین مقاومت خمشی خمیر گچ
 9. تعیین مقاومت فشاری چوب در جهت الیاف
 10. تعیین درصد بهینه آهک در ملات شفته آهک