نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین و مقررات آموزشی تحصیلات تکمیلی

 آیین نامه دانشجویان ورودی 94 و بعد از آن - دانلود متن کامل

ماده 6- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیمسال) است.

تبصره: درصورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر دو نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

تبصره الحاقی دانشگاه: شهریه نیمسال ششم 25% شهریه ثابت دوره شبانه بوده و در صورتیکه با تشخیص کمیسیون موارد خاص دانشگاه دانشجو مجاز به ادامه تحصیل در نیمسال هفتم باشد مشمول پرداخت کل شهریه ثابت دوره شبانه خواهد بود.

ماده 7- تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد شامل 32 واحد است که از این تعداد، در شیوه آموزشی – پژوهشی 6 واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی می باشد.

تبصره: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

ماده 9- تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12 واحد است.

تبصره 1: کسب نمره قبولی 12 در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور درمیانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجو دریافت می شود.

تبصره 2: زمان استفاده شده برای دروس جبرانی درسقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.

ماده 10- در موسسه های آموزش عالی دولتی ، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفاً یک بار امکان پذیر است.

تبصره: دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیر موجه درس (به تشخیص شورای آموزشی دانشکده) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوطه مطابق تعرفه مصوب هیأت امنا دانشگاه است.

تبصره الحاقی دانشگاه: اخذ مجدد هر درس منوط به پرداخت50% شهریه دوره شبانه است.

ماده 11- تحصیل هم زمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) ممنوع است.

ماده 14- حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.

تبصره 1: اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه هفته یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی دانشگاه، آن درس حذف می شود.

تبصره 2: در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص دانشگاه بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 8 واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل درسنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تأثیر است.

تبصره 3: نحوه حضور دانشجو در جلسات کلاس درس در دوره های نیمه حضوری و غیر حضوری طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه انجام می شود.

ماده 15- در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید دانشگاه، قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

ماده 16- حداقل نمره قبولی در هر درس 12 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 14 است.

تبصره 1: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی میماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمیکند.

تبصره 3: تسهیلات تبصره 1، شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت میکنند، نمیشود.

ماده 17- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود.

تبصره: دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم میشود.

ماده 18 - دانشجو میتواند با احتساب سنوات تحصیلی یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره: بررسی مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بصورت بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

ماده 19- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به تحصیلات تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد؛ در غیر این صورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود.

تبصره: تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل برعهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

ماده 20- تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

تبصره 1: معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره 2: به ازاء هر 8 تا 14 واحد از دروس معادل سازی شده یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته میشود.

تبصره الحاقی دانشگاه: درخواست های انتقال و یا تغییر رشته در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی میگردند. شرط لازم جهت انتقال، عدم مشروطی در آخرین نیمسال تحصیلی در موسسه آموزش عالی قبلی دانشجو می باشد. تغییر رشته در صورتی امکان پذیر است که دانشجو نمره قبولی کد رشته مورد نظر را آورده باشد. دانشجویان انتقالی مشمول پرداخت شهریه تحصیلی میشوند.

ماده 21- دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند.

تبصره 1: شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از دانشگاه در رشته هایی که عضو هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه دانشگاه انجام می شود.

تبصره 2: انتخاب استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی از اعضای هیأت علمی همان گروه یا خارج از دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 23- نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام میگیرد:

مردود (کمتر از 14)

متوسط (14-15.99)

خوب  (16-17.99)

خیلی خوب (18-18.99)

عالی  (19-20)

ماده 24- ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل 14 بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

تبصره:  چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 14 باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر  10 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند؛ در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.

ماده 25- چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 14 بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود.  نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

تبصره: به دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی اعطا می شود.

ماده 26- چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی دانشگاه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند.

تبصره: احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

تبصره الحاقی گروه: دانشجویان گرامی می توانند به کمک سامانه "همانند جوی" ایرانداک پس از بارگذاری نوشته های خود نتیجه‌ی همانندجویی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند. سامانه مذکور با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های موجود در ایرانداک، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.

ماده 27- تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول (غیر مردود) از پایان نامه در شیوه آموزشی – پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

ماده 30- اصل آئین نامه در یک مقدمه، 30 ماده و 21 تبصره در جلسه شماره 866 مورخ 4/7/94 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-1394 و پس از آن لازم الاجراست.