ویدیو دکتر اختری - display-pageدومین نشست علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله سرپل ذهاب

دومین نشست علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله سرپل ذهاب