ویدیو دکتر حسن شرفی - display-pageدومین نشست علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله سرپل ذهاب  (هفتم دی ماه ۱۳۹۶)

دومین نشست علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله سرپل ذهاب (هفتم دی ماه ۱۳۹۶)