نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

علی اکبر اختری، استادیار

دکتری سازه های هیدرولیکی، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)

طراحی هیدرولیکی سازه ها، هیدرولیک محاسباتی، سدهای خاکی، سدهای بتنی

افشین اقبالزاده، استادیار

دکتری عمران-آب، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

هیدرولیک، مهندسی رودخانه

دکتری عمران  (دانشگاه کان فرانسه)، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه فردوسی مشهد)، کارشناسی عمران (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

هیدرولوژی، هیدرولیک، محاسبات نرم، منابع آب و تغییر اقلیم

میترا جوان، استادیار

دکتری عمران-آب، کارشناسی ارشد عمران-آب (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

هیدرولیک، مهندسی رودخانه