نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش راه و ترابری

دکتری راه و ترابری (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی ارشد راه و ترابری (دانشگاه صنعتی شریف)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مصالح و مواد روسازی، برنامه ریزی حمل و نقل، حمل و نقل همگانی، روانشناسی در حمل و نقل، ایمنی ترافیک

محسن زاهدی، استادیار

دکتری راه و ترابری، کارشناسی ارشد راه و ترابری (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه علم و صنعت)

اصلاح خواص روسازی، ایمنی ترافیک