نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش زلزله

مهنوش بیگلری، استادیار

دکتری زلزله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تحلیلی رفتار خاکهای غیر اشباع (استاتیکی و تناوبی)، پاسخ لرزه ای ساختگاه های آبرفتی غیر اشباع، مطالعه خطرات توأم زلزله و انفجار بر سازه های مهندسی و پدافند غیر عامل، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها، رفتار ژئوتکنیکی خاکها تحت تأثیر سیالات آلی و معدنی (ژئوتکنیک زیست محیطی)، مقاوم سازی لرزه ای خاکها

ایمان عشایری، استادیار

دکتری زلزله (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف)

            مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تحلیلی رفتار خاکهای غیر اشباع (استاتیکی و تناوبی)، پاسخ لرزه ای ساختگاه های آبرفتی غیر اشباع، مطالعه خطرات توأم زلزله و انفجار بر سازه های مهندسی و پدافند غیر عامل، ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها، رفتار ژئوتکنیکی خاکها تحت تأثیر سیالات آلی و معدنی (ژئوتکنیک زیست محیطی)، مقاوم سازی لرزه ای خاکها