نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش ژئوتکنیک

دکتری ژئوتکنیک (دانشگاه شیراز)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه تربیت مدرس)، کارشناسی عمران (دانشگاه تبریز)

پایداری شیب های خاکی، روش های تحلیل عددی بدون مش، روش های اجزا محدود، مهندسی تونل، مدل سازی رفتار خاک ها، سدهای خاکی، بهسازی خاکها

جهانگیر خزایی، استادیار

دکتری ژئوتکنیک، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی عمران (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

مدلسازی، طراحی و تحلیل پایداری گود و سازه های نگهبان، بهسازی و تثبیت خاک ها، روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک (خاک و پی)، تصمیم گیری های چند معیاره-چند متغیره، سدهای خاکی

حسن شرفی، استادیار

دکتری ژئوتکنیک (دانشگاه علم و صنعت)، کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (دانشگاه صنعتی شریف)، کارشناسی عمران (دانشگاه رازی)

             ژئوتکنیک لرزه ای، رونگرایی، بررسی پایداری لرزه ای شیب ها و شالوده های عمیق، ریز پهنه بندی، اثرات ساختگاه

محمد شریفی پور، استادیار

دکتری ژئوتکنیک (دانشگاه اکل سانترال نانت فرانسه)، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، کارشناسی عمران (دانشگاه فردوسی مشهد)

تعیین مشخصه های مکانیکی و دینامیکی به کمک انتشار امواج در خاک، مکانیک سنگ، مکانیک محیط های دانه ای، روشهای مختلف تثبیت خاک ها، روشهای پایدار سازی دامنه های درحال رانش خاک ها