تماس با ما

آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، پردیس دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی عمران، کد پستی: 67149

تلفکس: 34283264(083)