قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی گروه مهندسی عمران

 گزیده آیین نامه آموزشی کارشناسی پیوسته ورودی های 93 به بعد
 • 1- دانشجو در هر نیمسال لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد است.
 • 2- اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
 • 3-  اگر دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
 • 4- در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی،  می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
 • 5- دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد ماده 3 و 4 استفاده کند.
 • 6 - در صورتی که واحد های انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما در این شرایط اگر میانگین دانشجو کمتر از 12 شود مشروط نیست و اگر 17 و بالاتر شود ممتاز محسوب نمی شود.
 • 7- در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحد های آن نیمسال، می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.
 • 8- چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی- نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند با رعایت مفاد ماده 7، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
 • 9- دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات درس پیشنیاز معاف است.
 • 10- دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد، موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه است.
 • 11- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته 4 سال است. دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر 2 نیمسال، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. هزینه افزایش سنوات طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.
 • 12- اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحددر طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به  عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.
 • 13- در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات امکان پذیر است.
 • 14- دانشجو می تواند با رعایت مفاد بند 12 این ماده تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفا یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحد های باقی مانده کمتر از 12 واحد نشود.
 • 15- حداقل نمره قبولی هر درس 10 است.
 • 16- دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمرات مردودی قبلی در ریز نمرات دانشجو، ثبت می شود اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر است. این موضوع صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره در هنگام دانش آموختگی است و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند. تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند نمی شود.
 • 17- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط است و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.
 • 18- دانشجویی که در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال مشروط شود از تحصیل محروم است.
 • 19- دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ، حداکثر 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
 • مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ، حداکثر دو نیمسال و بدون احتساب در سنوات است. بررسی سایر مصادیق مرخصی ( ماموریت همسر یا والدین و ... ) حداکثر تا 2 نیمسال تحصیلی و بدون احتساب درسنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است. دانشجو می تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده بهره مند شود.
 • 20 -  دانشجو با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد :

الف ) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضا در دانشگاه

ب ) موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه

ج ) کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آموزشی ذی ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن

رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش

د ) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی مانده

تبصره. دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط 1 بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

 • 21- معادل سازی و پذیرش واحد های درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است. به ازاء هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.
 • 22-  ملاک دانش آموختگی داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی دوره کمتر از 12 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروسی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود.
 • 23- در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل، حداقل 68 واحد درسی ( شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی ومابقی از سایر دروس دوره ) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی حداقل 12 باشد، می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند.