اساتید میهمان گروه مهندسی عمران

نیمسال 2-1396

1. آقای دکتر سعید مرادی استاد درس طراحی و معماری 

2. آقای دکتر مهرداد فروتن، استاد درس روشهای اجزا محدود

3. آقایان دکتر مهرداد پاک نژاد و مهندس فرزاد مظفری اساتید مشترک درس تاسیسات مکانیکی و برقی 

نیمسال 1-1396

1. آقای دکترمسعود آقاخانی، استاد درس تکنولوژی و بازرسی جوش

2. آقای مهندس حمید مرادی، استاد درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان