آئین نامه های داخلی گروه

 

آیین نامه های داخلی گروه مهندسی عمران مشتمل بر قوانینی است که با هدف شفاف سازی تکالیف آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه، برقراری نظم، ایجاد انسجام و وحدت رویه و ارتقاء کیفی کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، و فوق برنامه گروه تدوین میگردند. کلیه اعضای گروه خود را مکلف به رعایت آیین نامه داخلی دانسته و مسئولیت حسن اجرای مواد آیین نامه داخلی بر عهده مدیر گروه می باشد.  

 

- دانشجویان دکتری